Regulament concurs

REGULAMENTUL OFICIAL

Al concursului NEODERM GIVEAWAY

Prezentul Regulament (denumit în continuare ”Regulamentul Oficial”) are scopul de a informa Participanții cu privire la termenii și condițiile de desfășurare ale concursului inițiat de Organizator.

Participanții sunt persoanele fizice care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul Oficial.

SECȚIUNEA 1 – ORGANIZATOR

1.1. Organizatorul concursului „NEODERM GIVEAWAY” (numit în cele ce urmează “Concursul”) este compania Canadian Farmaceuticals S.R.L , societate înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/9142/2010, având CUI RO27427829, cu sediul în București, Sector 1, Str. Diaconu Coresi, nr. 53, reprezentat prin domnul Gabriel Bornac în calitate de Administrator, și numit în cele ce urmează “Organizatorul”.

1.2. Prin simpla participare la Concurs, Participanții declară că vor respecta termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial, potrivit celor menționate în cuprinsul său.

1.3. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, fiind afișat și pe site-urile www.neoderm.ro și www.neodermskincare.ro .

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda

desfășurarea Concursului, fără a fi obligat să justifice aceste decizii și fără a fi obligat la plata de daune

interese oricăror persoane, urmând ca orice fel de modificări, respectiv decizii de oprire/suspendare a

desfașurării Concursului să intre în vigoare dupa comunicarea publică a acestora.

SECȚIUNEA 2 – LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI

2.1. Campania este organizată și se va desfășura online prin site-urile: www.neoderm.ro și www.neodermskincare.ro , via Instagram și se desfășoară pe teritoriul Romaniei.

SECȚIUNEA 3 – PERIOADA DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI

3.1. Concursul va fi organizat în perioada 15 aprilie 2024, ora 00:01– 5 mai 2024, ora 23:59.

Dupa încetarea Concursului îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul Regulament Oficial nu

mai conferă dreptul de a participa la acesta.

SECȚIUNEA 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Condiții de eligibilitate.

La concurs poate participa orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 18 ani până la data înscrierii

în vederea participării la concurs.

Pentru a participa la concurs și pentru a putea câștiga premiile acordate de către Organizator,

Participanții trebuie să urmeze întocmai pașii următorii:

să achiziționeze de pe site-ul NEODERM: www.neoderm.ro sau www.neodermskincare.ro produse în valoare de minim 199 de Lei, să completeze datele de contact (nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, localiatea de reședință) și să semneze GDPR; să posteze la story pe Instagram un story cu produsele achiziționate și să eticheteze pagina de instagram Neoderm_cosmetics, să pastreze factura fiscală pentru validarea premiului și să demonstreze printr-un printscreen că ne-a etichetat la story pe contul personal de Instagram.

4.2. Participarea la această Campanie promoțională implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea

fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la Campania promoțională, precum și

consimțământul participanților ca datele lor cu caracter personal (nume și prenume, nr. de telefon și

adresă de email, localitatea de reședință, vârstă etc.) să fie prelucrate de către Organizator în scopul

verificării încadrării în condițiile de participare și a acordării a premiilor.

4.3. Furnizarea de către participant a datelor sale cu caracter personal echivalează cu exprimarea

consimțământului său în vederea prelucrării datelor sale cu caracter personal în scopul bunei derulări

a Concursului.

4.4. Prin excepție, nu pot participa la Campania Promoțională, chiar dacă îndeplinesc condițiile în

prezentul Regulament oficial, angajații și colaboratorii Organizatorului.

SECȚIUNEA 5 – MECANISMUL ȘI PREMIILE TOMBOLEI

5.1. Premiile oferite în cadrul Concursului sunt următoarele:

Premiul 1 – Mașină de spălat rufe Samsung WW80T504DAEAS7 8 kg, 1400 rpm, Clasa A, AI Control, Steam, Eco Bubble, Drum Clean, Motor Digital Inverter, Wifi, AI Energy, Smart Control;

Premiul 2 – Aspirator fără sac ROWENTA Compact Power XXL RO4B25EA , 2.5l, 750W, 75dB;

Premiul 3 – Oală sub presiune electrică Tefal CY505E30 One Pot 1200 W, 5.8 L, 25 de programe, păstrare la cald;

Câștigătorii tuturor celor 3 premii vor primi din partea Neoderm și un set de produse Neoderm.

Valoarea totală a premiilor acordate este de max. 800 EURO brut.

5.2. Toate persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile de eligibilitate menționate la sectiunea 4

sunt automat înscrise în Concurs pentru câstigarea premiilor oferite.

La finalul perioadei înscrierilor, toți participanții, care respectă condițiile de la secțiunea 4, vor fi

enumerați într-un tabel ce va fi încărcat într-o platformă online securizată de extragere de unde se va

alege, în mod aleatoriu, cele/cei 3 câștigătoare/câștigători. Pe lângă acești câștigători se vor alege și 3 rezerve.

5.3. Extragerea câștigătorilor Concursului se va face în data de 09-05.2024.

5.4. Câștigătorii vor fi contactați telefonic după extragere, în maximum 2 zile lucrătoare. Prin

participarea la Concurs, Participanții desemnați câștigători își exprimă acordul de a fi contactat

telefonic în vederea validării. În urma validării câștigătorilor, aceștia vor fi anunțați public în data de

13.05.2024.

În cazul în care un câștigător nu este validat, premiul acestuia va fi acordat rezervei extrase.

Premiul va intra în posesia câștigătorului prin grija Organizatorului, de comun acord cu câștigătorul,

în maxim 90 de zile calendaristice.

Câștigătorul este obligat să prezinte reprezentantului Organizatorului o copie după actul de identitate

pentru validare și factura fiscală.

5.5. Premiile nerevendicate în termen de 90 de zile de la data anunțării câștigătorilor sau care nu a putut

fi transmise câștigătorilor din motive independente de CANADIAN FARMACEUTICALS S.R.L. se consideră

nealocate.

5.6. Premiile oferite în Concurs nu pot fi înlocuite cu alte bunuri ori servicii.

5.9. Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi, de

orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a

participării la acest Concurs.

Fără a limita cele menționate mai sus, Premiile oferite de către Organizator sunt oferite „ca atare”, fără

garanții suplimentare, explicite sau implicite.

5.10. Orice eroare în datele furnizate de catre Participanți (inclusiv de Participantiul declarat

câștigător) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecință, Organizatorul nu are niciun

fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la

imposibilitatea acordării in conditii normale ale premiilor.

5.11. În situația descoperirii de către Organizator a unei / unor fapte cu privire la care există suspiciuni

intemeiate de fraudă, se va proceda dupa cum urmează:

a) daca fapta este descoperită anterior acordării premiului, atunci Organizatorul are dreptul să

elimine persoana care a săvârșit frauda din cadrul Participanților;

b) daca fapta este descoperită ulterior acordării premiului, Organizatorul este în drept să

solicite persoanei care a săvârșit frauda returnarea premiului dar și plata de daune interese;

SECȚIUNEA 6 – RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

6.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii, suferite de către câștigători, indiferent de

natura acestor prejudicii, suferite din momentul predării Premiilor către câștigători.

6.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

a) Nicio eroare în datele furnizate de către câștigători; acuratețea datelor de identificare și/sau contact

nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare

acesta nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au

dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului.

b) Defecțiuni tenhice ale furnizorilor de servicii de telefonie mobilă/fixă și/sau Internet;

c) Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tabletei/telefonului de către

participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe

computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului/tabletei/telefonului).

d) Situațiile în care anumite persoane înscrise în Concurs sunt în incapacitate de a participa partial sau

integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara

controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.

SECȚIUNEA 7 – TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

7.1. Organizatorul se obligă să calculeze și să plătească din suma brută a premiului, impozitul final

datorat pentru venituri obținute de câștigător în conformitate cu dispozițiile Legii Nr. 227/2015,

privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

7.2. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, sunt în sarcină

exclusivă a câștigătorilor.

7.3. Prin simpla participare la Concurs, câștigătorii declară că sunt de acord cu mecanismul de

impozitare aplicat de Organizator.

SECȚIUNEA 8 – LITIGII

8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Concurs se vor rezolva pe cale

amiabilă. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești

competente din Municipiul București.

SECȚIUNEA 9 – SUSPENDAREA/ÎNCETAREA TOMBOLEI

9.1. Concursul va putea fi suspendat ori poate înceta înainte de data stabilită în art.3.1 din prezentul

Regulament Oficial în caz de forță majoră, în cazul în care continuarea sa ar încălca o prevedere legală,

precum și în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a

continua Concursul. Într-un astfel de caz, Organizatorul va anunța participanții cu 1 zi înainte de

suspendare/încetarea efectivă.

SECȚIUNEA 10- CONFIDENȚIALITATEA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER

PERSONAL

10.1. În scopul organizării acestui Concurs, respectiv executării obligațiilor și exercitării drepturilor pe

care le are Organizatorul, îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin și a intereselor sale legitime

(extragerea și validarea câstigătorilor, atribuirea premiilor, îndeplinirea obligațiilor legale care revin

organizatorilor de campanii promoționale, realizarea de rapoarte statistice, păstrarea evidențelor

privind Participanții și corectitudinea tragerii la sorți), CANADIAN FARMACEUTICALS prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților (denumiți în cele ce urmează ”Persoane vizate”), acționând în

calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fără a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

10.2. Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate la pct.9.1 sunt: numele și

prenumele, numele, CNP-ul, adresa, nr. de telefon, e-mail. Numele și prenumele vor fi colectate în

scopul participării la Concurs, restul datelor vor fi colectate doar în cazul câștigătorilor pentru care

Operatorul este obligat la calcularea și virarea impozitului din premiu. Furnizarea datelor de către

Participanți nu este obligatorie. Refuzul furnizării acestora atrage imposibilitatea participării la

Concurs sau al câștigării premiului.

10.3. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvăluite către terți, cu

excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare

sau persoanelor împuternicite de Organizator implicate în organizarea prezentului Concurs.

10.4. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesară organizării

Concursului, precum și ulterior în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care incumbă Organizatorului inclusiv obligațiilor în materie fiscală și în materia arhivării.

10.5 Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces,

dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea

prelucrării, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul

la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și în fața instanței. Persoanele vizate pot exercita aceste

drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la adresa: contact@neoderm.ro

10.6. La nivelul Canadian Farmaceuticals s-a numit un Ofiter pentru Protecția Datelor (”OPD”), care poate fi contactat daca există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter

personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la urmatoarea adresa:

contact@neoderm.ro .

10.7. Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă ca au primit informații privind prelucrarea

datelor lor cu caracter personal de către CANADIAN FARMACEUTICALS, astfel cum sunt prevăzute în prezentul document.

SECȚIUNEA 11 – FORȚĂ MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

11.1. Conform legislației în vigoare, forța majoră înseamă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut

invincibil și inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici

impiedicat de cel care este ținut să își îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parțial executarea

Regulamentului și continuarea/punerea în aplicare a acestuia de către Organizator, Organizatorul va

fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această

îndeplinire va fi implicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.

Prezentul Regulament poate fi modificat prin Act Adițional.

CANADIAN FARMACEUTICALS S.R.L.

Administrator

Bornac Gabriel